1/05/2012

ගිය අවුරුද්දටත් කලින් අවුරුද්දෙ පටන් ගත්ත මගෙ පරණ BLOG එක අයින් කරලා දාල මම පටන් ගත්ත අලුත් එකක්....දිගන්තය...

දිගන්තයෙන්.....මම ඉස්සරහට දිගටම ලියන්නම්කො.....

1 comment:

  1. සුබ පැතුම් සහෝදරයා! දිගන්තයට ජයවේවා!

    ReplyDelete